Sec450

Sans Sec450

با تدریس ابراهیم اخزری

30 ساعت

60 جلسه

پشتیبانی

Sec450

دوره SANS SEC450 – Blue Team Fundamentals Security Operations and Analysisدانش فنی و مفاهیم کلیدی مورد نیاز تحلیل‌گران مرکز عملیات امنیت (SOC) و اعضای تازه‌وارد تیم دفاع سایبری را به دانشجویان می‌آموزد. این دوره با ارائه‌ی توضیحات و آموزش‌های مفصل و جامعی درباره ماموریت و طرز فکر تیم‌های مدرن عملیات دفاع سایبری، به افرادی که در مسیر تبدیل‌شدن به نسل آینده‌ی اعضای تیم آبی هستند کمک می‌کند شروعی قدرتمند داشته باشند و مهارت‌های خود را برای این مسیر تقویت کنند. دوره SANS SEC450 از موسسه SANS یک دوره سریع و فشرده برای اعضای جدید تیم‌های امنیت سایبری و مدیران SOC است که به دنبال شروعی قدرتمند برای مسیر شغلی یا تربیت نیروهای مورد نیاز در داخل مجموعه خود هستند. این دوره ابزارهای رایج در محیط کاری یک کارشناس دفاع سایبری را به شما آموخته و تمام توضیحات لازم درباره‌ی ابزارها، فرایندها و جریان داده‌ای را که هر عضو تیم آبی باید به آن‌ها مسلط باشد، در خود گنجانده است.

ویژگی های دوره

 • پشتیبانی دوره توسط مدرس و تعامل با دانش آموختگان در شبکه های اجتماعی

برگزاری دوره به‌صورت پروژه محور و در قالب چندین مورد کاربردهای مختلف

پس از اتمام دوره از دانشجو آزمون مهارتی عملی گرفته می شود تا از نتیجه غملکرد خود مطلع شود و بعد از اعلام نتیجه برنامه برای ادامه مسیر و … ارلائه می شود

سرفصل های دوره

Sec450.1 : Blue Team Tools and Operations

 • Introduction to the Blue Team Mission
  • What is a SOC? What is the mission?
  • Why are we being attacked?
  • Modern defense mindset
  • The challenges of SOC work
 • SOC Overview
  • The people, process, and technology of a SOC
  • Aligning the SOC with your organization
  • SOC functional component overview
  • Tiered vs. tierless SOCs
  • Important operational documents
 • Defensible Network Concepts
  • Understanding what it takes to be defensible
  • Network security monitoring (NSM) concepts
  • NSM event collection
  • NSM by network layer
  • Continuous security monitoring (CSM) concepts
  • CSM event collection
  • Monitoring sources overview
  • Data centralization
 • Events, Alerts, Anomalies, and Incidents
  • Event collection
  • Event log flow
  • Alert collection
  • Alert triage and log flow
  • Signatures vs. anomalies
  • Alert triage workflow and incident creation
 • Incident Management Systems
  • SOC data organization tools
  • Incident management systems options and features
  • Data flow in incident management systems
  • Case creation, alerts, observables, playbooks, and workflow
  • Case and alert naming convention
  • Incident categorization framework
 • Threat Intelligence Platforms
  • What is cyber threat intelligence?
  • Threat data vs. information vs. intelligence
  • Threat intel platform options, features, and workflow
  • Event creation, attributes, correlation, and sharing
 • SIEM
  • Benefits of data centralization
  • SIEM options and features
  • SIEM searching, visualizations, and dashboards
  • Use cases and use case databases
 • Automation and Orchestration
  • How SOAR works and benefits the SOC
  • Options and features
  • SOAR value-adds and API interaction
  • Data flow between SOAR and the SIEM, incident management system, and threat intelligence platform

Who Are Your Enemies?

 • Who’s attacking us and what do they want?
 • Opportunistic vs. targeted attackers
 • Hacktivists, insiders, organized crime, governments
 • Motivation by attacker group
 • Case studies of different attack groups
 • Attacker group naming conventions

Sec450.2 : Underestanding Your Network

 • Corporate Network Architecture
  • Routers and security
  • Zones and traffic flow
  • Switches and security
  • VLANs
  • Home firewall vs. corporate next-gen firewall capabilities
  • The logical vs. physical network
  • Points of visibility
  • Traffic capture
  • Network architecture design ideals
  • Zero-trust architecture and least-privilege ideals
 • Traffic Capture and Analysis
  • Network traffic capture formats
  • NetFlow
  • Layer 7 metadata collection
  • PCAP collection
  • Wireshark and Moloch
 • Understanding DNS
  • Name to IP mapping structure
  • DNS server and client types (stub resolvers, forwarding, caching, and authoritative servers)
  • Walkthrough of a recursive DNS resolution
  • Request types
  • Setting records via registrars and on your own server
  • A and AAAA records
  • PTR records and when they might fail
  • TXT records and their uses
  • CNAME records and their uses
  • MX records for mail
  • SRV records
  • NS records and glue records
 • DNS analysis and attacks
  • Detecting requests for malicious sites
  • Checking domain reputation, age, randomness, length, subdomains
  • Whois
  • Reverse DNS lookups and passive DNS
  • Shared hosting
  • Detecting DNS recon
  • Unauthorized DNS server use
  • Domain shadowing
  • DNS tunneling
  • DNS traffic flow and analysis
  • IDNs, punycode, and lookalike domains
  • New DNS standards (DNS over TLS, DNS over HTTPS, DNSSEC)
 • Understanding HTTP and HTTPS
  • Decoding URLs
  • HTTP communication between client and server
  • Browser interpretation of HTTP and REST APIs
  • GET, POST, and other methods
  • Request header analysis
  • Response header analysis
  • Response codes
  • The path to the Internet
  • REST APIs
  • WebSockets
  • HTTP/2 & HTTP/3
 • Analyzing HTTP for Suspicious Activity
  • HTTP attack and analysis approaches
  • Credential phishing
  • Reputation checking
  • Sandboxing
  • URL and domain OSINT
  • Header and content analysis
  • User-agent deconstruction
  • Cookies
  • Base64 encoding works and conversion
  • File extraction and analysis
  • High frequency GET/POST activity
  • Host headers and naked IP addresses
  • Exploit kits and malicious redirection
  • HTTPS and certificate inspection
  • SSL decryption – what you can do with/without it
  • TLS 1.3
 • How SMTP and Email Attacks Work
  • Email delivery infrastructure
  • SMTP Protocol
  • Reading email headers and source
  • Identifying spoofed email
  • Decoding attachments
  • How email spoofing works
  • How SPF works
  • How DKIM works
  • How DMARC works
 • Additional Important Protocols
  • SMB – versions and typical attacks
  • DHCP for defenders
  • ICMP and how it is abused
  • FTP and attacks
  • SSH and attacks
  • PowerShell remoting

Sec450.3 : Underestanding Endpoints,logs and Files

 
 • Endpoint Attack Tactics
  • Endpoint attack centricity
  • Initial exploitation
  • Service-side vs client-side exploits
  • Post-exploitation
   tactics, tools, and explanations – execution, persistence, discovery,
   privilege escalation, credential access, lateral movement, collection,
   exfiltration
 • Endpoint Defense In-Depth
  • Network scanning and software inventory
  • Vulnerability scanning and patching
  • Anti-exploitation
  • Whitelisting
  • Host intrusion prevention and detection systems
  • Host firewalls
  • File integrity monitoring
  • Privileged access workstations
  • Windows privileges and permissions
  • Endpoint detection and response tools (EDR)
  • File and drive encryption
  • Data loss prevention
  • User and entity behavior analytics (UEBA)
 • How Windows Logging Works
  • Channels, event IDs, and sources
  • XML format and event templates
  • Log collection path
  • Channels of interest for tactical data collection
 • How Linux Logging Works
  • Syslog log format
  • Syslog daemons
  • Syslog network protocol
  • Log collection path
  • Systemd journal
  • Additional command line auditing options
  • Application logging
  • Service vs. system logs
 • Interpreting Important Events
  • Windows and Linux login events
  • Process creation logs for Windows and Linux
  • Additional activity monitoring
  • Firewall events
  • Object and file auditing
  • Service creation and operation logging
  • New scheduled tasks
  • USB events
  • User creation and modification
  • Windows Defender events
  • PowerShell logging
  • Kerberos and Active Directory Events
  • Authentication and the ticket-granting service
  • Kerberos authentication steps
  • Kerberos log events in detail
 • Log Collection, Parsing, and Normalization
  • Logging pipeline and collection methods
  • Windows vs. Linux log agent collection options
  • Parsing unstructured vs. structured logs
  • SIEM-centric formats
  • Efficient searching in your SIEM
  • The role of parsing and log enrichment
  • Log normalization and categorization
  • Log storage and retention lifecycle
 • Files Contents and Identification
  • File contents at the byte level
  • How to identify a file by the bytes
  • Magic bytes
  • Nested files
  • Strings – uses, encoding options, and viewing
 • Identifying and Handling Suspicious Files
  • Safely handling suspicious files
  • Dangerous files types
  • Exploits vs. program “features”
  • Exploits vs. Payloads
  • Executables, scripts, office docs, RTFs, PDFs, and miscellaneous exploits
  • Hashing and signature verification
  • Signature inspection and safety of verified files
  • Inspection methods, detecting malicious scripts and other files

Sec450.4 : Triage and Analysis

 
 • Alert Triage and Prioritization
  • Priority for triage
  • Spotting late-stage attacks
  • Attack lifecycle models
  • Spotting exfiltration and destruction attempts
  • Attempts to access sensitive users, hosts, and data
  • Targeted attack identification
  • Lower-priority alerts
  • Alert validation
 • Perception, Memory, and Investigation
  • The role of perception and memory in observation and analysis
  • Working within the limitations of short-term memory
  • Efficiently committing info to long-term memory
  • Decomposition and externalization techniques
  • The effects of experience on speed and creativity
 • Mental Models for Information Security
  • Network and file encapsulation
  • Cyber kill chain
  • Defense-in-depth
  • NIST cybersecurity framework
  • Incident response cycle
  • Threat intelligence levels, models, and uses
  • F3EAD
  • Diamond model
  • The OODA loop
  • Attack modeling, graph/list thinking, attack trees
  • Pyramid of pain
  • MITRE ATT&CK
 • Structured Analysis Techniques
  • Compensating for memory and perception issues via structured analysis
  • System 1 vs. System 2 thinking and battling tacit knowledge
  • Data-driven vs. concept-driven analysis
  • Structured analytic techniques
  • Idea generation and creativity, hypothesis development
  • Confirmation bias avoidance
  • Analysis of competing hypotheses
  • Diagnostic reasoning
  • Link analysis, event matrices
 • Analysis Questions and Tactics
  • Where to start – breaking down an investigation
  • Alert validation techniques
  • Sources of network and host information
  • Data extraction
  • OSINT sources
  • Data interpretation
  • Assessing strings, files, malware artifacts, email, links
 • Analysis OPSEC
  • OPSEC vs. your threat model
  • Traffic light protocol and intel sharing
  • Permissible action protocol
  • Common OPSEC failures and how to avoid them
 • Intrusion Discovery
  • Dwell time and intrusion type
  • Determining attacker motivation
  • Assessing business risk
  • Choosing an appropriate response
  • Reacting to opportunistic/targeted attacks
  • Common missteps in incident response
 • Incident Closing and Quality Review
  • Steps for closing incidents
  • Quality review and peer feedback
  • Analytical completeness checks
  • Closed case classification
  • Attribution
  • Maintaining quality over time
  • Premortem and challenge analysis
  • Peer review, red team, team A/B analysis, and structured self-critique

Sec450.5 : Continuous Imporovement ,Analytics and Automations

 
 • Improving Life in the SOC
  • Expectations vs. common reality
  • Burnout and stress avoidance
  • Improvement through SOC human capital theory
  • The role of automation, operational efficiency, and metrics in burnout
  • Other common SOC issues
 • Analytic Features and Enrichment
  • Goals of analytic creation
  • Log features and parsing
  • High-feature vs. low-feature logs
  • Improvement through SIEM enrichment
  • External tools and other enrichment sources
 • New Analytic Design, Testing, and Sharing
  • Tolerance to false positives/negatives
  • The false positive paradox
  • Types of analytics
  • Feature selection for analytics
  • Matching with threat intel
  • Regular expressions
  • Common matching and rule logic options
  • Analytic generalization and sharing with Sigma
 • Tuning and False Positive Reduction
  • Dealing with alerts and runaway alert queues
  • How many analysts should you have?
  • Types of poor alerts
  • Tuning strategy for poor alert types
  • Tuning via log field analysis
  • Using policy to raise fidelity
  • Sensitivity vs. specificity
  • Automation and fast lanes
 • Automation and Orchestration
  • The definition of automation vs. orchestration
  • What is SOAR?
  • SOAR product considerations
  • Common SOAR use cases
  • Enumeration and enrichment
  • Response actions
  • Alert and case management
  • The paradox of automation
  • DIY scripting
 • Improving Operational Efficiency and Workflow
  • Micro-automation
  • Form filling
  • Text expanders
  • Email templates
  • Smart keywords
  • Browser plugins
  • Text caching
  • JavaScript page modification
  • OS Scripting
 • Containing Identified Intrusions
  • Containment and analyst empowerment
  • Isolation options across network layers – physical, link, network, transport, application
  • DNS firewalls, HTTP blocking and containment, SMTP, Web Application Firewalls
  • Host-based containment tools
 • Skill and Career Development
  • Learning through conferences, capture-the-flag challenges, and podcasts
  • Home labs
  • Writing and public speaking
  • Techniques for mastery and continual progress

Sec450.6 : Capture The Flag

همین الان ثبت نام کن

3 میلیون تومان

این فرصت استثنایی رو از دست نده!

3 میلیون تومان
نیاز به مشاوره تخصصی دارید؟
sec450
Sec450
به جمع متخصصین بپیوندید ...